Home Процедури - длъжности Обявени процедури АД Процедура за заемане на АД „главен асистент” - ДВ, бр. 59/02.08.2011 г.
Процедура за заемане на АД „главен асистент” - ДВ, бр. 59/02.08.2011 г.

Професионално направление 4.2. химични науки
(химия на високомолекулните съединения)


обявен в ДВ, бр. 59 от 02.08.2011 г.

 

Кандидат:

aс. д-р Еми Радославова Халаджова

Научно жури: доц. д-р Христо Новаков, ИП- БАН
доц. д-р Петър Петров, ИП- БАН
доц. д-р Оля Стоилова, ИП- БАН
проф. д.т.н. Николай Дишовски, ХТМУ-София 
доц. д-р Стоян Милошев, ХТМУ-София
Резервни членове
на Научното жури:
доц. д-р Даринка Христова, ИП- БАН
доц. д-р Маргарита Симеонова, ХТМУ-София
   

Заседание на     Научното жури
и провеждане на изпит:

10 ноември 2011 година от 10.00 часа в Заседателната зала на Института по полимери Ул. Акад. Георги Бончев, бл. 103, вх. В гр. София

Решение на Научното жури :

     Въз основа на проведения конкурсен изпит, НЖ дава на кандидата д-р Еми Халаджова положителна оценка и предлага на НС към ИП-БАН да я избере за главен асистент по професионално направление 4.2. химични науки (специалност 01.05.06 ХВМС)