Home Документи Необходими документи Академична длъжност ПРОФЕСОР - необходими документи
Академична длъжност ПРОФЕСОР - необходими документи Печат

Кандидатите подават в канцеларията на ИП следните документи на хартиен и на елетронен носител (в скобите е посочен броя на копията):

 1. Заявление за участие в конкурса

 2. Диплома за образователна и научна степен „доктор” или научна степен „доктор на науките”

 3. Автобиография по европейски образец (8 екземпляра)

 4. Авторска справка на научните приноси на трудовете (8 екземпляра)

 5. Списък на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки и участия в научни форуми (8 екземпляра)

 6. Научните трудове (публикации в специализирани научни издания, патенти, монографии, изобретения и др.) (4 екземпляра на хартиен и 8 екземпляра на електронен носител)

 7. Справка за цитиранията (без автоцитати) (4 екземпляра на хартиен и 8 екземпляра на електронен носител)

 8. Списък на научно-изследователски и приложни проекти, в които кандидатът е участвал (8 екземпляра)

 9. Удостоверения за аудиторна заетост, семинарни и лабораторни занятия на студенти (8 екземпляра)

 10. Удостоверение за стаж по специалността (8 екземпляра)

 11. Медицинско свидетелство (ако кандидатът не е служител на БАН)

 12. Свидетелсво за съдимост (ако кандидатът не е служител на БАН)

 13. Други по преценка на кандидата (грамоти, награди, удостоверения за специализация и т.н.)

 

Документите се разпределят в осем комплекта (папки), от които четири съдържат документите по т. 3 до т.10 и т. 13 на хартиен и електронен носител (диск), а останалите четири съдържат документите по т. 3 до т.10 и т. 13 на електронен носител (диск) и документите по т. 3, 4, 5, 8, 9, 10 на хартиен носител.

 

Последна промяна от Неделя, 09 Октомври 2011г. 11:27ч.