Home Документи Необходими документи Академична длъжност ГЛАВЕН АСИСТЕНТ - необходими документи
Академична длъжност ГЛАВЕН АСИСТЕНТ - необходими документи Печат

Кандидатите подават следните документи в два екземпляра в канцеларията на ИП:

 1. Заявление за участие в конкурса

 2. Автобиография по европейски образец

 3. Диплома за образователна и научна степен „доктор”

 4. Списък на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки и участия в научни форуми

 5. Копия на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки

 6. Медицинско свидетелство (не се изисква само за служители на БАН)

 7. Свидетелсво за съдимост (не се изисква само за служители на БАН)

 8. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв

 9. Други по преценка на кандидата:

 • Списък на научно-изследователски и приложни проекти, в които кандидатът е участвал

 • Удостоверения за аудиторна заетост, семинарни и лабораторни занятия на студенти

 • Справка за цитати

 • Грамоти, награди, удостоверения за специализация и т.н.

 

Документите се подават в два екземпляра.

 

Последна промяна от Неделя, 09 Октомври 2011г. 11:26ч.