Home Архив
Институтът по полимери обявява конкурс за 4 докторантски позиции Печат

Институтът по полимери обявява конкурс за 4 докторантски позиции.

Предлаганите докторантури са в специалност “Химия на високомолекулярните съединения” и са със следните теми, одобрени с решение на Научния съвет (Протокол № 9/18.05.2011):

 

Pредложени от лаборатория „Биологично активни полимери"

· Микро- и наноструктурирани хибридни материали от полимери от възобновяеми източници

· Нови наноструктурирани материали с противотуморна активност на основата на природни полизахариди с реакционноспособни групи

· Нови микро- и наноструктурирани полимерни материали с антиоксидантни отнасяния

Pредложени от лаборатория „Полимеризационни процеси"

· Синтез на полимерни материали за капсулиране на биологични макромолекули

· Интелигентни полимерни и хибридни наноматериали за контролирано доставяне на активни вещества. Макромолекулен дизайн, физикохимично и структурно изследване

ВАЖНИ СРОКОВЕ

21 октомври 2011 г. - Краен срок за подаване на документите (молба, диплом(уверение) за завършена магистърска степен и положен държавен изпит/защитена дипломна работа)

28.10.2011г. -   писмено уведомяване на  кандидатите  за допускането им до конкурса. 

5-9 декември 2011 г. - конкурсен изпит по специалността

15-20 декември 2011 г. - изпит по чужд език

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени за точните дати на изпитите.

Информация на тел: (02)979-22-09 и (02)979-66-30.

Последна промяна от Петък, 09 Март 2012г. 11:29ч.