Home Процедури - длъжности Обявени процедури АД Процедура за заемане на АД доцент - ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г.
Процедура за заемане на АД доцент - ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г. PDF Печат Е-поща

Професионално направление 4.2. химични науки
(полимери и полимерни материали)

обявена в ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г.

 

Кандидат:

Гл. ас. д-р Еми Радославова Халаджова

Авторска справка на научните приноси на кандидата

Отговори на рецензентите

 

Научно жури:


Председател

доц. д-р Нели Косева, ИП – БАН

Членове

проф. д-р Севдалина Турманова, БУ „Проф. д-р Ас. Златаров“
проф. д.н. Иво Грабчев, МФ, СУ „Св. Кл. Охридски“
проф. д.н. Валя Василева, ИФРГ – БАН
доц. д-р Даринка Христова, ИП – БАН
доц. д-р Ива Угринова, ИМБ – БАН
доц. д-р Райна Бряскова, ХТМУ

Рецензии:

проф. д-р Севдалина Турманова, БУ „Проф. д-р Ас. Златаров“
доц. д-р Нели Косева, ИП – БАН

Становища:

проф. д.н. Иво Грабчев, МФ, СУ „Св. Кл. Охридски“
проф. д.н. Валя Василева, ИФРГ – БАН
доц. д-р Даринка Христова, ИП – БАН
доц. д-р Ива Угринова, ИМБ – БАН
доц. д-р Райна Бряскова, ХТМУ

Заключително заседание на научното жури:

Решение:

21 май 2018 г. от 12:00 ч. в Заседателната зала на Института по полимери ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 103, вх. В, гр. София

Научното жури единодушно дава положителна оценка на единствения кандидат гл. ас. д-р Еми Радославова Халаджова по конкурса и препоръчва на Научния съвет на Института по полимери да избере кандидата на академична длъжност „доцент”.

Последна промяна от Понеделник, 16 Юли 2018г. 14:31ч.