Home Процедури - длъжности Обявени процедури АД Процедура за заемане на АД професор - ДВ, бр. 34 от 15 април 2014 г.
Процедура за заемане на АД професор - ДВ, бр. 34 от 15 април 2014 г. PDF Печат Е-поща

Професионално направление 4.2. химични науки
(полимери и полимерни материали)

обявена в ДВ, бр. 34 от 15 април 2014 г.

 

Кандидат:

Доц. дн Петър Димитров Петров

Авторска справка на научните приноси на кандидата

Отговори на рецензентите

 

Научно жури:


Председател

доц. д-р Нели Косева, ИП - БАН

Членове

чл. кор. проф. дхн Илия Рашков, ИП - БАН
проф. дтн Николай Дишовски, ХТМУ
проф. дхн Румяна Величкова, ИП - БАН
проф. дтн Стефанка Василева, ХТМУ
проф. дн Станислав Рангелов, ИП - БАН
доц. д-р Елена Василева, ФХФ - СУ
доц. д-р Нели Косева, ИП - БАН

Рецензии:

чл. кор. проф. дхн Илия Рашков, ИП - БАН
проф. дтн Николай Дишовски, ХТМУ
проф. дхн Румяна Величкова, ИП - БАН

Становища:

проф. дтн Стефанка Василева, ХТМУ
проф. дн Станислав Рангелов, ИП - БАН
доц. д-р Елена Василева, ФХФ - СУ
доц. д-р Нели Косева, ИП - БАН

Заключително заседание на научното жури:

Решение:

01.09.2014 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Института по полимери ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 103, вх. В, гр. София


Научното жури единодушно дава положителна оценка на единствения кандидат доц. дн Петър Димитров Петров по конкурса и препоръчва на Научния съвет на Института по полимери да избере кандидата на академична длъжност „професор”.

 

Последна промяна от Понеделник, 26 Октомври 2015г. 10:41ч.