Home Документи Необходими документи Академична длъжност ДОЦЕНТ - необходими документи
Академична длъжност ДОЦЕНТ - необходими документи Печат
Необходими документи

Кандидатите подават в канцеларията на ИП следните документи на хартиен и на елетронен носител (в скобите е посочен броят на копията):

 1. Заявление за участие в конкурса

 2. Диплома за образователна и научна степен „доктор” или „доктор на науките”

 3. Автобиография по европейски образец (8 екземпляра)

 4. Авторска справка на научните приноси на трудовете (8 екземпляра)

 5. Списък на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки и участия в научни форуми (8 екземпляра)

 6. Научните трудове (публикации в специализирани научни издания, патенти, монографии, изобретения и др.) (3 екземпляра на хартиен и 8 екземпляра на електронен носител)

 7. Справка за цитиранията (без автоцитати) (3 екземпляра на хартиен и 8 екземпляра на електронен носител)

 8. Списък на научно-изследователски и приложни проекти, в които кандидатът е участвал (8 екземпляра)

 9. Удостоверения за аудиторна заетост, семинарни и лабораторни занятия на студенти (8 екземпляра)

 10. Удостоверение за стаж по специалността (8 екземпляра)

 11. Медицинско свидетелство (не се изисква само за служители на БАН)

 12. Свидетелсво за съдимост (не се изисква само за служители на БАН)

 13. Други по преценка на кандидата (грамоти, награди, удостоверения за специализация и т.н.)

 

Документите се разпределят в осем комплекта (папки), от които три съдържат документите по т. 3 до т.10 и т. 13 на хартиен и електронен носител (диск), а пет съдържат документите по т. 3 до т.10 и т. 13 на електронен носител (диск) и документите по т. 3, 4, 5, 8, 9, 10 на хартиен носител.

 

Последна промяна от Неделя, 09 Октомври 2011г. 11:27ч.