Home Процедури - длъжности Обявени процедури АД Процедура за заемане на АД професор - ДВ, бр. 39 от 20 май 2011 г.
Процедура за заемане на АД професор - ДВ, бр. 39 от 20 май 2011 г.

Професионално направление 4.2. химични науки
(химия на високомолекулните съединения)

обявена в ДВ, бр. 39 от 20 май 2011 г.

 

Кандидат:

Доц. дхн Станислав Милетиев Рангелов

Авторска справка на научните приноси на кандидата

Отговори на рецензентите

 

Научно жури:  
Председател проф. дхн Невенка Манолова, ИП - БАН
Членове чл.-кор. дхн Стоил Стоилов, ИФХ - БАН 
проф. дхн Георги Георгиев, ХФ - СУ
проф. дхн Николай Денков, ХФ - СУ
проф. дхн Румяна Величкова, ИП - БАН
доц. д-р Нели Косева, ИП - БАН
доц. д-р Илияна Берлинова, ИП - БАН
Рецензии: чл.-кор. дхн Стоил Стоилов, ИФХ - БАН
проф. дхн Невенка Манолова, ИП - БАН
проф. дхн Георги Георгиев, ХФ - СУ
Становища: проф. дхн Николай Денков, ХФ - СУ
проф. дхн Румяна Величкова, ИП - БАН
доц. д-р Нели Косева, ИП - БАН
доц. д-р Илияна Берлинова, ИП - БАН

Заключително заседание на       научното жури:

Решение:

11 ноември 2011 година от 10.00 часа в Заседателната зала на Института по полимери Ул. Акад. Георги Бончев, бл. 103, вх. В гр. София

 

Научното жури единодушно дава положителна  оценка на единствения    кандидат доц. дхн Станислав Милетиев Рангелов по конкурса и препоръчва на Научния съвет на Института по полимери да избере кандидата на  академична длъжност „професор”