Home Процедури - длъжности Обявени процедури АД Процедура за заемане на АД доцент - ДВ, бр. 35 от 30 април 2019 г.
Процедура за заемане на АД доцент - ДВ, бр. 35 от 30 април 2019 г. PDF Печат Е-поща

Професионално направление 4.2. химични науки
(полимери и полимерни материали)

обявена в ДВ, бр. 35 от 30 април 2019 г.

 

Кандидат:

Гл. ас. д-р Христо Пенчев Пенчев

Справка за оригиналните научни приноси на кандидата

Резюметата на научните трудове по конкурса на български и на английски език

Отговори на рецензентите

 

Научно жури:


Председател

проф. д-р Нели Стоянова Косева, ИП – БАН

Членове

проф. д-р Антония Евгениева Стоянова, ИЕЕС – БАН
проф. дтн Венко Николаев Бешков, ИИХ – БАН
проф. дтн. инж. Николай Тодоров Дишовски, ХТМУ
проф. д-р Маргарита Димитрова Попова, ИОХ ЦФ – БАН
доц. д-р Даринка Христова Христова, ИП – БАН
доц. д-р инж. Райна Георгиева Бряскова, ХТМУ

Рецензии:

проф. д-р Нели Стоянова Косева, ИП – БАН   БГ EN
проф. д-р Антония Евгениева Стоянова, ИЕЕС – БАН   БГ EN

Становища:

проф. дтн Венко Николаев Бешков, ИИХ – БАН   БГ EN
проф. дтн. инж. Николай Тодоров Дишовски, ХТМУ   БГ EN
проф. д-р Маргарита Димитрова Попова, ИОХ ЦФ – БАН   БГ EN
доц. д-р Даринка Христова Христова, ИП – БАН   БГ EN
доц. д-р инж. Райна Георгиева Бряскова, ХТМУ   БГ EN

Заключително заседание на научното жури:

Решение:

26 септември 2019 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Института по полимери ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 103, вх. В, гр. София

Научното жури единодушно дава положителна оценка на единствения кандидат гл. ас. д-р Христо Пенчев Пенчев по конкурса и препоръчва на Научния съвет на Института по полимери да избере кандидата на академична длъжност „доцент“.

Последна промяна от Четвъртък, 26 Септември 2019г. 11:27ч.